Ons onderwijs

Het staat groot op onze school: Durf te schitteren! Wij weten dat álle kinderen hun eigen talenten hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen kan groeien en schitteren in een omgeving waar veiligheid en de vanzelfsprekendheid jezelf te kunnen zijn het fundament is van het onderwijs. Wij zijn er trots op dat wij alle kinderen een onderwijsprogramma aanbieden waarin zij zich breed kunnen ontwikkelen. Zodat ze op deze manier een stevige basis leggen om zich verder te kunnen ontplooien tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen in een complexe samenleving.

Bij alles wat we doen staat het leerpotentieel van het kind centraal. We hanteren daarvoor de volgende definitie: Bij leerpotentieel gaat het niet langer en uitsluitend om de huidige prestatie van het kind. Het is een andere meer positieve kijk op de ontwikkeling van het kind. Het gaat hierbij om de maximale ontwikkeling die het kind onder ideale omstandigheden kan doormaken. Het leerpotentiëel wordt beïnvloed door cognitieve factoren zoals intelligentie en het goed kunnen verwerken van feedback. Maar ook persoonlijke factoren als executieve functies en mindset spelen een rol. Verder zijn externe factoren van invloed op het leerpotentieel, zoals de leeromgeving (zowel op school als buiten school). Dat betekent dat de driehoeksrelatie kind-school-ouder ontzettend belangrijk is. Maar ook de wijze waarop we gegevens verzamelen over de ontwikkeling van een leerling. Daarvoor is formatief evalueren nodig, die gericht is op de ontwikkeling tijdens het leerproces. Het vraagt ook om een brede kijk op de ontwikkeling van de leerling.

Deze samenleving vraagt niet alleen om goede lees-, taal- en rekenvaardigheden. Het gaat ook om het aanleren van adequaat kunnen communiceren, fouten zien als leermogelijkheden, verbanden kunnen leggen, kritische denkvaardigheden, probleemoplossend vermogen, kunnen samenwerken, inzicht ontwikkelen in zichzelf, de ander en verschillende culturele groepen en dúrven te kiezen en te handelen op basis van eigen competenties en inzichten.

Om die reden staan wij open voor vernieuwingen en leren wij zelf ook elke dag weer een beetje meer van en met elkaar.

Wij bieden Engels aan vanaf groep 1, omdat onze leerlingen opgroeien in een maatschappij waar de grenzen tussen landen vervagen. In groep 8 nemen we het Anglia examen af. De Anglia examens zijn gericht op taalbegrip en praktisch ingesteld om de leerlingen voor te bereiden op de vaardigheden die ze nodig hebben in het middelbaar onderwijs. De kinderen maken het examen op het eigen niveau. Alle examens worden in Engeland nagekeken. Ook maakt een typecursus deel uit van ons onderwijsaanbod. Wij denken dat snel en adequaat kunnen typen een vaardigheid is, die kinderen nodig hebben in de digitale wereld en hen helpt op de middelbare school.

We zetten de komende 4 jaren een ambitieuze koers uit om onze gezamenlijke ambitie  vorm te geven. Dat doen we samen met leerlingen, collega’s en ouders. We willen ons en de omgeving ontwikkelen en verdiepen in de volgende onderwerpen:

 • Voor alle niveaus passende instructies d.m.v. Expliciet Directe Instructie (EDI) en onderzoekend leren.
 • Thematisch onderwijsaanbod, waarin tevens een breed kunst- en cultuuraanbod in samenwerking met externe partijen, en buiten naar binnen halen door leeractiviteiten in de (nabije) omgeving.
 • Formatief leren d.m.v. coöperatief en bewegend leren binnen en buiten inzetten voor alle leerlijndoelen, ontwikkelgesprekken met kind en ouders, en het inzetten van een portfolio.
 • KiVa verbinden met brede burgerschapsvorming.
 • Kennis van het rekenonderwijs, zodat we beter kunnen aansluiten bij de verschillende niveaus van de leerlingen.
 • Eigenaarschap van alle medewerkers en leerlingen m.b.t. de eigen leerontwikkeling.
 • Schoolontwikkeling organiseren met onderwijs- en ontwikkelteams.
 • Leerlijn peuters-kleuters.
 • Leerlijn spelend leren 1-2-3-4.
 • Dynamische schooldag.
 • Thema-avonden voor ouders.
 • Samenwerking externe partners op diverse ontwikkelgebieden.
 • Zorg voor de omgeving en kansengelijkheid.
 • Inrichten fysieke leeromgeving passend bij het thematisch onderwijsaanbod.

School ondersteuning profiel